VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN1. ALLMÄNT


Detta dokument (tillsammans med de dokument som refereras till i det) anger villkoren enligt vilka du kan använda vår webbplats se.watchshop.com (”vår webbplats”), antingen som gäst eller som registrerad användare. Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda vår webbplats. Genom att använda vår webbplats intygar du att du godkänner dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor ska du avstå från att använda vår webbplats.


2. INFORMATION OM OSS


Watch Shop drivs av The Watch Shop Holdings Limited registrerad i England och Wales med företagsnummer 11640948, med säte på adress Aurum House, 2 Elland Road, Braunstone, Leicester, LE3 1TT. Referenser till ”vi” ”oss” ”vår” är en referens till denna enhet.


3. ANDRA TILLÄMPLIGA VILLKOR


3.1 Följande ytterligare villkor gäller för din användning av vår webbplats:

3.1.1 Vår sekretesspolicy [ ], som anger villkoren under vilka vi behandlar personlig information vi samlar in om dig, eller som du tillhandahåller till oss. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan behandling och du garanterar att all information du tillhandahåller till oss är korrekt.

3.1.2 Vår cookiepolicy [ ], som innehåller information om de cookies som används på vår webbplats.

3.1.3 Om du köper varor från vår webbplats tillämpas våra villkor och regler för leverans [ ], som gäller för försäljning.


4. ÅTKOMST TILL VÅR WEBBPLATS


4.1 Åtkomst till vår webbplats är tillåten på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller göra ändringar av tjänsten vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande (se nedan). Vi kommer inte att vara ansvarsskyldiga om vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period.

4.2 Emellanåt kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av vår webbplats eller hela vår webbplats för användare som har registrerat sig hos oss.

4.3 Om du väljer eller tillhandahålls en användaridentifieringskod, ett lösenord eller någon annan information som del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information som konfidentiell och får inte avslöja den för någon tredje part. Vi har rätt att när som helst avaktivera en användaridentifieringskod eller ett lösenord, som du valt eller tilldelats av oss, om du enligt vår uppfattning har underlåtit att efterleva några bestämmelser i dessa användarvillkor.

4.4 Du är ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att du ska ha åtkomst till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som får åtkomst till vår webbplats via din internetuppkoppling känner till dessa villkor, och att de efterlever dem.

4.5 Webbplatsen är endast avsedd att användas av de som kan gå in på den från Storbritannien. Om du väljer att gå in på webbplatsen från platser utanför Storbritannien, är du ansvarig för att lokala lagar efterlevs där de är tillämpliga.


5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER


5.1 Vi äger eller är licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats, och i materialet som publiceras på den. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.

5.2 Du får skriva ut en kopia och kan ladda ner utdrag från en eller flera sidor från vår webbplats för din egen referens och du får uppmärksamma andra i din organisation om material som läggs ut på vår webbplats.

5.3 Du får inte på något sätt modifiera papperskopior eller digitala kopior av något material du har skrivit ut eller laddat ner och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från tillhörande text.

5.4 Vår status (och alla identifierade bidragsgivares status) som författare till material på vår webbplats måste alltid framgå.

5.5 Du får inte använda någon del av materialen på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att inhämta tillstånd att göra det från oss eller våra licensgivare.

5.6 Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, efter vårt gottfinnande, returnera eller förstöra eventuella kopior av materialen du skapat.


6. TILLFÖRLITIGHET FÖR PUBLICERAD INFORMATION


6.1 Kommentarer och andra material som läggs ut på vår webbplats är endast avsedd för allmän information och är inte avsedd att utgöra råd att förlita sig på. Vi frånsäger oss därför all ansvarsskyldighet och allt ansvar som uppstår i samband med eventuellt förlitande på sådana material av någon besökare på vår webbplats, eller av någon som kan informeras om något av dess innehåll.

6.2 Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Om behov uppstår kan vi stänga av åtkomsten till vår webbplats tillfälligt eller stänga den på obestämd tid. Material på vår webbplats kan vara inaktuella vid en viss tidpunkt och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.


7. VÅR ANSVARSSKYLDIGHET


7.1 Det material som visas på vår webbplats tillhandahålls utan några garantier, villkor eller försäkringar avseende dess korrekthet, att den innehåller aktuell information eller att den är fri från programfel. I den utsträckning som lagen medger utesluter vi, andra medlemmar av vår koncern och tredje part med koppling till oss härmed uttryckligen:

7.1.1 alla villkor, garantier och andra bestämmelser som annars kan vara underförstådda enligt lag, sedvanerätt eller billighetsrätt, och

7.1.2 ansvarsskyldighet för någon direkt skada, indirekt skada eller följdförluster eller följdskada som en användare åsamkas i samband med vår webbplats eller i samband med användning, oförmåga att använda, eller resultat av användningen av vår webbplats, eventuella webbplatser länkade till den och eventuella publicerade material på den, inklusive:

7.1.2.1 förlust av inkomst eller intäkter,

7.1.2.2 förlust av affärsverksamhet,

7.1.2.3 förlust av vinst eller kontrakt,

7.1.2.4 förlust av förväntade besparingar,

7.1.2.5 förlust av data,

7.1.2.6 förlust av goodwill, och

7.1.2.7 bortslösad förvaltning eller arbetstid,

vare sig det orsakats av skadeståndsgivande handling (inklusive försummelse), kontraktsbrott eller annat, även om det är förutsebart, förutsatt att detta villkor inte ska förhindra skadeståndsanspråk för förlust eller skada av din materiella egendom eller några andra skadeståndsanspråk för direkt finansiell förlust, som inte utesluts av någon av kategorierna som anges ovan.

7.2 Detta påverkar inte vår ansvarsskyldighet för dödsfall eller personskada som uppstår genom vår försummelse, eller vår ansvarsskyldighet för bedräglig vilseledande framställning eller vilseledande framställning avseende en grundläggande fråga, eller någon annan ansvarsskyldighet som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.


8. INFORMATION OM DIG OCH DINA BESÖK PÅ VÅR WEBBPLATS


Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan behandling och du garanterar att all information du tillhandahåller till oss är korrekt.


9. UPPLADDNING AV MATERIAL TILL VÅR WEBBPLATS


9.1 Även om vi försöker säkerställa att vår webbplats är säker, kan vi inte garantera säkerheten för information du tillhandahåller oss. Av detta skäl kommer material du laddar upp till vår webbplats att betraktas som icke-konfidentiell och icke äganderättsskyddad och vi har rätt att använda, kopiera, distribuera och avslöja sådant material till tredje part oavsett syfte. Vi har också rätt att röja din identitet till en tredje part som hävdar att material som läggs ut eller laddas upp av dig till vår webbplats utgör en överträdelse av deras immateriella rättigheter eller av deras rätt till sekretess.

9.2 Vi kommer inte att vara ansvariga, eller ansvarsskyldiga till någon tredje part, för innehåll eller riktighet i några material som läggs ut av dig eller av någon annan användare av vår webbplats.

9.3 Vi har rätt att ta bort material eller inlägg du har gjort på vår webbplats om sådant material, enligt vår uppfattning, på något sätt betraktas som olämpligt.


10. VIRUS, HACKNING OCH ANDRA BROTT


10.1 Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet föra in virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern som vår webbplats lagras på eller någon server, dator eller databas ansluten till webbplatsen. Du får inte attackera vår webbplats via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.

10.2 Genom att bryta mot denna bestämmelse begår du ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att anmäla varje sådant brott till relevant brottsbekämpande myndighet och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att röja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

10.3 Vi kommer inte att vara ansvarsskyldiga för förlust eller skada orsakad av en distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat äganderättsskyddat material på grund av din användning av vår webbplats eller på grund av din nedladdning av material som lagts ut på den eller på någon webbplats länkad till den.


11. LÄNKNING TILL VÅR WEBBPLATS


11.1 Du kan länka till vår startsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det. Du får däremot inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det antyder någon form av association, godkännande eller stöd från vår sida där sådant inte existerar.

11.2 Du får inte upprätta en länk från någon webbplats som inte ägs av dig.

11.3 Vår webbplats får inte ramas in på en annan webbplats och du får inte skapa en länk till någon del av vår webbplats utöver startsidan. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkningstillstånd utan föregående meddelande.


12. LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS


Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå till följd av din användning av dem.


13. JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAG


13.1 De engelska domstolarna kommer att ha exklusiv behörighet över eventuella anspråk som uppstår från eller är relaterade till ett besök på vår webbplats även om vi förbehåller oss rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i ditt vistelseland eller något annat relevant land.

13.2 Dessa användarvillkor och eventuell tvist eller anspråk som uppstår från eller i anslutning med dem eller deras ämne eller utformning (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska styras av och utformas i enlighet med lagstiftning i England och Wales.


14. VARIATIONER


Vi kan när som helst komma att revidera dessa användarvillkor genom att göra ändringar av denna sida. Du förväntas kontrollera denna sida emellanåt för att upptäcka eventuella ändringar vi gjort, eftersom de är bindande för dig. Några av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som är publicerade någon annanstans på vår webbplats.


15. DINA BETÄNKLIGHETER


Om du har några betänkligheter rörande material som visas på vår webbplats, vänligen kontakta kundtjänstchefen c/o SDK, PO Box 8174, Reading, Berkshire, RG6 9PE, Storbritannien eller helpdesk@watchshop.com.


Tack för att du besöker vår webbplats.

Senast uppdaterad: februari 2017.

Genom att klicka på ”Acceptera alla cookies” samtycker du till lagrandet av cookies på din enhet för att förbättra navigationen på vår hemsida, för att vi ska kunna analysera hur du använder sidan och för att hjälpa till med vår marknadsföring och onlineannonsering genom att visa personliga annonser för att säkerställa att du får en fantastisk shoppingupplevelse. Du kan justera dina preferenser när som helst i dina Cookieinställningar. Läs vår Cookiepolicy här Cookiepolicy